Integrale Sport- en Leefstijlgeneeskunde, Fysiotherapie

Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

De AVG is de nieuwe wet (2018) ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie, die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten, die gelden op grond van o.a. de AVG en de WGBO.

Waarom verwerkt onze praktijk persoonsgegevens?

In onze praktijk verwerken wij persoonsgegevens en medische gegevens. Uw gegevens verwerken wij in op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de Geneeskundige BehandelOvereenkomst (WGBO).

Dit is noodzakelijk om u goede zorg te kunnen verlenen, goede workshops, trainingen en opleidingen te kunnen bieden en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling, workshops, trainingen en opleidingen. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg in onze praktijk te laten uitvoeren en/of door het tekenen van een inschrijvingsformulier voor een workshop, training en/of opleiding.

Voor de workshops, trainingen en opleidingen vragen wij alleen de hoogst noodzakelijke medische gegevens, nodig voor het kunnen bieden van maatwerk tijdens deze dagen. Aan het eind daarvan worden deze medische gegevens vernietigd.

Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist (zoals b.v. het gebruik van een foto of informatie voor wetenschappelijk onderzoek of presentatie), vragen we die vooraf aan u.

Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid.
Wij hebben afspraken gemaakt met onze ICT-leveranciers over veilig en vertrouwelijk omgaan met uw gegevens.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.
Voor kinderen geldt een bewaartermijn van 20 jaar vanaf het 18e levensjaar.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden, en recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). Een afschrift kan gebruikt worden voor het overdragen van uw gegevens naar een andere praktijk (dataportabiliteit). Wanneer blijkt dat gegevens niet kloppen heeft u het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens.

Aan het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per telefoon of mail kenbaar maken aan ons. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).
U vermeldt de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patièˆnt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen.

U kunt het dossier persoonlijk ophalen, of door een gemachtigde op laten halen waarbij u tekent voor ontvangst. Uitvoering van uw rechten is kosteloos, tenzij uw verzoek ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag, een klacht of een compliment? Dan kunt u met uw behandelend arts of fysiotherapeut contact opnemen. Wij gaan hierover graag met u in gesprek. Mocht u er m.b.t. de gegevensverwerking niet met ons uitkomen kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Lelystad, 15 mei 2018. Eerste herziening 13 augustus 2019. Tweede herziening 28 november 2021.