Integrale Sport- en Leefstijlgeneeskunde, Fysiotherapie

Algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door VOF Wiegers&vanRooijen gesloten overeenkomsten inzake consulten, keuringen, behandeling en/of onderzoek, workshops, masterclasses, trainingen, opleidingen en voorts met betrekking tot het leveren van alle (andere) al dan niet (para-) medische goederen en/of diensten van VOF Wiegers&vanRooijen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

2. De patiënt/debiteur wordt geacht deze voorwaarden aanvaard te hebben door het aanvaarden van (para)medische behandeling en/of onderzoek door VOF Wiegers&vanRooijen c.q. het inschrijven voor een workshop, masterclass, training of opleiding c.q. het opdracht geven aan VOF Wiegers&vanRooijen tot het leveren van goederen en/of diensten aan patiënt/debiteur.

3. Enige afwijking van deze voorwaarden is slechts van kracht indien VOF Wiegers&vanRooijen daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. Niet of nog niet uitoefenen van een of meerdere op grond van deze voorwaarden aan VOF Wiegers&vanRooijen toekomende rechten leidt niet tot verval van deze rechten.

4. Voor zover ten behoeve van de controle op de identiteit persoonsgegevens worden vastgelegd zullen deze, zonder toestemming van betrokkene, voor geen ander doel worden gebruikt dan het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Zie ook onze privacy verklaring (www.wiegers-vanrooijen.nl).

5. VOF Wiegers&vanRooijen garandeert een correcte vastlegging van de patiënt-/ debiteurgegevens. Het is de plicht van de patiënt/debiteur om wijzigingen in zijn/haar gegevens tijdig door te geven aan de administratie van VOF Wiegers&vanRooijen. VOF Wiegers&vanRooijen mag te allen tijde uitgaan van de juistheid van de in haar administratie voorkomende gegevens van patiënt/debiteur. Vertraging in de factuurontvangst ten gevolge van onjuistheden in de patiënt-/debiteurgegevens schorten de betalingstermijn – zoals vermeld in artikel 7 – niet op.

6. VOF Wiegers&vanRooijen is, in gevallen dat daartoe naar haar oordeel duidelijke aanleiding bestaat, te allen tijde gerechtigd vooraf gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling door de debiteur te verlangen.

7. Betaling van facturen dient zodanig te geschieden, dat uiterlijk 30 dagen na factuurdatum VOF Wiegers&vanRooijen de beschikking heeft gekregen over het bedrag van de factuur, zulks hetzij door overschrijving of storting op de bankrekening van VOF Wiegers&vanRooijen (zoals vermeld op de factuur) hetzij door betaling ten kantore van VOF Wiegers&vanRooijen. Op de facturen wordt daartoe een betalingstermijn van 14 dagen vermeld.

8. Afspraken dienen – indien noodzakelijk wegens overmacht– uiterlijk 24 uur voor de behandeling te worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak behoudt VOF Wiegers&vanRooijen zich het recht voor de gereserveerde tijd en/of het afgesproken consult, behandelsessie of onderzoek voor 50% in rekening te brengen, met een minimum van € 40,55 (tarief 2021, met indexering). Zie ook de actuele tarieven op de website.

9. Voor de door VOF Wieger&vanRooijen georganiseerde workshops, presentaties, masterclasses, trainingen, opleidingen e.d. geldt de volgende annuleringsregeling. De deelnemer wordt bij inschrijving gewezen op deze algemene voorwaarden en tekent voor akkoord. Voor particuliere deelnemers wordt een bedenktijd van 14 dagen gehanteerd. Voor deelnemende bedrijven geldt die niet. De algemene voorwaarden worden op verzoek ter hand gesteld. Vervolgens wordt een factuur gestuurd, met uiterste betaaldatum 7 dagen voorafgaand aan de workshop, presentatie, cursus e.d. Bij afmelding tot 21 dagen voorafgaand is 25% van de kosten als administratiekosten verschuldigd. Bij afmelding tot 7 dagen tevoren is 50% van de kosten verschuldigd als administratiekosten. Bij latere afmelding zijn de volledige kosten verschuldigd.

10. Door het enkele feit dat VOF Wiegers&vanRooijen op de vervaldatum van de factuur niet de beschikking heeft gekregen over het volledige bedrag van de factuur, is de patiënt/debiteur zonder enige aanmaning of ingebrekestelling in verzuim.

11. De patiënt/debiteur is – zonder nadere kennisgeving of ingebrekestelling – vanaf de vervaldatum van de factuur rente aan VOF Wiegers&vanRooijen verschuldigd over hetgeen OF Wiegers&vanRooijen rechtsgeldig van hem/haar te vorderen heeft. Deze rente wordt maandelijks over dit bedrag in rekening gebracht, te berekenen op basis van eentwaalfde deel van de op dat moment geldende wettelijke rente, waarbij een deel van een maand voor een volle maand wordt gehouden.

12. Voor rekening van patiënt/debiteur komen voorts alle door Wiegers&vanRooijen in verband met invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, voor zover van toepassing verhoogd met de verschuldigde omzetbelasting. Indien de patiënt/debiteur na een eerste herinnering (per post, per e-mail, mobiele telefoonbericht of telefonisch) nog niet heeft betaald, zal VOF Wiegers&vanRooijen een aanmaning per post versturen. De kosten van de aanmaning(en) komen voor rekening van patiënt/debiteur. Indien na een aanmaning nog niets is betaald, wordt de vordering overgedragen aan een incassobedrijf, en komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van patiënt/debiteur.

13. Ieder beroep op schuldvergelijking door een wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt uitgesloten.

14. Alle door een patiënt/debiteur gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen, die het langst open staan, zelfs al vermeldt de patiënt/debiteur dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

15. Door het enkele feit van achterstand in betaling door de patiënt/debiteur zijn, ondanks enig andersluidend beding, door de enkele sommatie van VOF Wiegers&vanRooijen tot algehele betaling ook alle overige door de patiënt/debiteur aan VOF Wiegers&vanRooijen verschuldigde bedragen ineens en terstond opeisbaar.

16. VOF Wiegers&vanRooijen is gerechtigd de levering van goederen en/of diensten aan een patiënt/debiteur te weigeren c.q. op te schorten indien enig opeisbaar bedrag verschuldigd is of indien patiënt/debiteur geen medewerking verleent aan hetgeen in de artikelen 5, 6 en 7 van deze voorwaarden is gesteld, behoudens in gevallen waarin de verlening van medische zorg niet kan worden uitgesteld of onthouden zonder het leven of de gezondheidstoestand van betrokkene ernstig in gevaar te brengen.

17. VOF Wiegers&vanRooijen is gerechtigd om zonder nadere kennisgeving de tarieven voor keuringen en/of behandeling/onderzoek en/of de levering van (para)medische diensten en/of goederen te wijzigen, voor zover van toepassing overeenkomstig de geldende prijs-/tariefsvoorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) of van enig ander daartoe wettelijk aangewezen orgaan.

18. De artsen van VOF Wiegers&vanRooijen zijn aangesloten bij een beroepsvereniging van hun specialisme (met vermelding daarvan op de website www.wiegers-vanrooijen.nl) en de AVIG (ArtsenVereniging voor Integrale Geneeskunde). Patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen beklag indienen volgens de klachtenregeling van de beroepsvereniging en de AVIG. Zie hiervoor www.wiegers-vanrooijen.nl en www.avig.nl/ik-ben-patient/over- avig/klachten/. De AVIG is aangesloten bij de landelijke Geschillencommissie: Stichting Geschilleninstantie Complementaire/Integrale Geneeskunde. Informatie kunt u vinden op www.sgcig.nl.

De fysiotherapeuten van VOF Wiegers&vanRooijen zijn aangesloten bij de KRF-NL of Keurmerk Fysiotherapie. Informatie over de klachtenregeling is te vinden op www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/kwaliteit of op https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/patient/klachtenregeling/.

19. Op elke overeenkomst tussen VOF Wiegers&vanRooijen en patiënt/debiteur is Nederlands recht van toepassing. 

Lelystad, oktober 2021

Eerste herziening maart 2024